Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

„Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”

Gmina Bytoń realizuje projekt nr RPKP. 07.01.00-04-0089/20 pn. „Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu”, współfinansowany         z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 07.01.00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Istota projektu: przedmiotem projektu jest adaptacja poddasza budynku świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć aktywizujących dla mieszkańców Gminy Bytoń, a w szczególności sołectw Stróżewo, Nowy Dwór i Bytoń.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Bytoń.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gminy Bytoń w wyniku adaptacji poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora oraz zagospodarowania otoczenia obiektu. W zaadaptowanym pomieszczeniu powstanie sala szkoleniowa wraz z zapleczem sanitarnym              i wyposażeniem.

Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane w celu umożliwienia wykonania funkcji integracyjnych zaplanowanych w projektach. Świetlica i jej zagospodarowane otoczenie będzie optymalnym miejscem do realizacji              projektów zaplanowanych przy wsparciu z EFS (zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytoń na lata 2015– 2022).

Wartość projektu: 937 000 zł.

Wysokość dofinansowania z EFRR -  890 150 zł.

 

czytaj więcej

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

Więcej o dodatku węglowym

Wzór wniosku

Klauzula RODO

Załącznik do części I - więcej osób w rodzinie

woda.JPG (38 KB)

 

Gmina Bytoń realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach i ujęcia wody w Bytoniu ”.

etap 2 - Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu”.

Operacja typu – gospodarka wodno-ściekowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przewidywany cel operacji – poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bytoń poprzez zmniejszenie ilości osadów ściekowych i podniesienie stopnia jakości wody.

Koszt realizacji zadania – 87 330; w tym ze środków EFRROW – 41 910 zł.

czytaj więcej

CCI15062022-1.jpg (1.13 MB)

CCI15062022.jpg (1.53 MB)

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu informuje o możliwości bezpłatnego wyjazdu kolonijnego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Termin wyjazdu:  13 sierpnia – 22 sierpnia 2022 r.

Miejscowość kolonii – Tleń.

Organizatorem wyjazdu jest Towarzystwo „Nasze Szwederowo”.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w tutejszym Ośrodku

oraz pod numerem telefonu 54 285 13 27.