Gmina Bytoń | Aktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.Zaproś kominiarza!

Temperatura palącej się sadzy przekracza 1000 stopni celsjusza!
Kominiarz czy strażak? Wybór należy do Ciebie!
Akcja społeczna pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.czytaj więcej

24.12.2018 Urząd Gminy będzie nieczynnyUWAGA!

Dnia 24.12.2018 Urząd Gminy w Bytoniu będzie nieczynny.
Natomiast pod nr telefonu 506650248
będzie pełniony dyżur w przypadku sporządzenia aktu lub pilnego kontaktu z urzędem.
Za utrudnienia przepraszamy.czytaj więcej

e-AKTYWNI

Zapisz się na szkolenie komputerowe już dziś!

 

czytaj więcej

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy w Bytoniu

Urząd Gminy w Bytoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Bytoniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 21.09.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Bytoniu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Paweł Betkier.
 • E-mail: sekretarz@ugbyton.pl          
 • Telefon: 54 285 13 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bytoń
 • Adres: 88-231 Bytoń, Bytoń 72
 • E-mail: wojt@ugbyton.pl
 • Telefon: 54 285 13 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Urzędu Gminy prowadzi główne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia Urzędu Gminy znajdują się na I piętrze. Nie ma windy. Osoba poruszająca się na wózku nie może skorzystać z żadnych pomieszczeń Urzędu Gminy.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Internetowy zawiera:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie

 

czytaj więcej

0x0.jpg (81 KB)aaaa.png (22 KB)logo_EU_EFS-czb.jpg (139 KB)

REKRUTACJA

DO PROJEKTU „PRZEDSZKOLE NA START!”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu „Przedszkole na start!”

projekt realizowany w ramach umowy UM_SE.433.1.406.2018 o dofinansowanie projektu RPKP.10.02.01-04-0065/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Realizator: Publiczne Przedszkole w Morzycach

 

Cel szczegółowy PI RPO: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie V.18 – VIII.19 (bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy) w nowo utworzonym OWP w Morzycach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń.

 

Informacja u p. Dyrektora Piotra Kosteckiego, nr tel: 542 851 319, e-mail: spmorzyce@poczta.onet.pl, Morzyce 27, 88-231 Bytoń

Spotkanie rekrutacyjne: 01.09.2018 godz. 13.00, Morzyce 27, 88-231 Bytoń – sala gimnastyczna

Kryteria formalne: wiek dzieci

Merytoryczne: wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie, niepełnosprawność jednego/obojga z rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa

Pierwszeństwo dla dzieci z niepełnosprawnością (opinia/orzeczenie).

 


 

Przedszkole na start!

12.06.2018

dfdf.png (42 KB)

 Przedszkole na start!

Gmina Bytoń realizuje projekt „Przedszkole na start!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy PI RPO: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie V.18 – VIII.19 (bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy) w nowo utworzonym OWP w Morzycach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń.

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

- Zadanie 1: utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Morzycach. W ramach zadania planuje się również m.in. dofinansowanie bieżącej działalności nowo utworzonego

oddziału przedszkolnego przez okres 12 miesięcy, zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

- Zadanie 2: Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe w OWP w Morzycach – grupowe i indywidualne z zakresu logopedii, z psychologiem oraz zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych.

- Zadanie 3: Doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP w Morzycach. W ramach zadania podniesienie kompetencji 1 nauczycielki wychowania przedszkolnego, poprzez udział w kursie podnoszącym kompetencje zawodowe.

Grupa docelowa: 20 dzieci w wieku przedszkolnym (8 dziewczynek i 12 chłopców), 1 ośrodek wychowania przedszkolnego, 1 nauczycielka OWP w Morzycach – osoby mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Główne rezultaty: utworzenie 20 miejscy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bytoń, wyposażenie 1 OWP, zrealizowanie 190h zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji 1 nauczycielki zatrudnionej w OWP w Morzycach.

Wartość projektu: 240 000, 00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: dofinansowanie w kwocie 204 000,00 zł.

czytaj więcej